kodanikuühenduste kohalike (regionaalsete) koostöökogude loomise ja/või tegevuse toetamiseks

Kohalikelt koostöökogudelt (ümarlaudadelt) ootame Eesti Kodanikuühiskonna Arengu Kontseptsiooni eesmärkide tutvustamist ja EKAK-is sisalduvate põhimõtete elluviimist kohalikul (omavalitsuse) tasandil. Samuti soovime konkursiga edendada dialoogi kodanikuühenduste, kohaliku omavalitsuse ja riigi esindajate ning ettevõtete vahel kohalikul tasandil. Võimalikud arutelude teemad – kohalike eelarvete kujundamise põhimõtted, kodanikuühenduste kaasamine kohaliku poliitika ning kohalike arengukavade kujundamisse, järelvalve nende ellurakendamise üle, kodanikuühenduste…

Continue reading

PARTNERLUSPROGRAMM (BAPP) KUULUTAB VÄLJA KONKURSI MITTETULUNDUSORGANISATSIOONIDE ESINDAJATELE OSAVÕTUKS

ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (ÜRO TPO) Euroopa regionaalsest konverentsist põllumajanduse ja maaelu arengu teemadel Portugalis 24.-28.juulini 2000.a. Konkursi eesmärgiks on edendada Eesti mittetulundusorganisatsioonide rahvusvahelisi kontakte ning tõsta nende suutlikkust osaleda avaliku poliitika kujundamisel. Kandideerimise kriteeriumid: Ühing peab olema kas katusorganisatsioon või kuuluma ise mingisse laiemasse ühendusse ning olema selle aktiivne liige Ühingul peab olema mingi…

Continue reading

EESTI ÕIGUSKESKUSE PRESSITEADE

Need some money to attend the next Baltic-American Partnership Program meeting? You can raise some money by playing casino games at http://casinorating.com.au. 9. juunil allkirjastati Avatud Eesti Fondi (AEF) ja Sihtasutuse Eesti Õiguskeskus poolt leping, millega alustatakse uut projekti eesmärgiga arendada Eesti avaliku sektori ja kolmanda sektori vahelist õigusloome alast koostööd. Avaliku sektori ja kolmanda…

Continue reading

Eestkosteprojektide ideekonkurss

Balti-Ameerika Partnerlusprogramm kuulutab välja konkursi kodanikuühenduste eestkosteprojektidele eesmärgiga suurendada kodanikuühenduste rolli avaliku poliitika kujundamisel ning kaasamise hea tava rakendamisel otsuste kujundamisel. Oodatud on taotlused, mis: – suurendavad kodanikuühenduste ligipääsu otsuste kujundamise protsessile ning otsuste kujundamiseks vajalikule teabele – kaasavad ja teavitavad kodanikuühendusi ning laiemat avalikkust kasutades erinevaid kommunikatsioonitehnoloogiaid – tõstavad kodanikuühenduste suutlikkust osaleda poliitikate kujundamises…

Continue reading

Projektid 2002

Projektid 2002.a. Kodanikuühiskonna häälekandja Foorum Foorumi eesmärk on Eesti mittetulundussektori tutvustamine, dialoogi arendamine erinevate ühiskonnasektorite vahel ning globaalses kodanikeühiskonnas toimuvate protsesside toomine Eesti lugejani. Foorum ilmub kord kuus Postimehe lisana. Vaata lähemalt Vanemad Foorumi numbrid, mis ilmusid 1999-2000 Eesti Päevalehe vahel, leiad siit. Saatesari Kolmas sektor Saatesarja eesmärk on erinevate mittetulundusühenduste tutvustamine ning kodanikualgatuse tõstmine…

Continue reading

Konkurss mitmeaastasteks tegevus

Kodanikuühiskonna edukaks toimimiseks on vajalikud tugevad kodanikuühendused, kes suudavad efektiivselt avalikku poliitikat mõjutada ning esindada ja kaitsta oma sihtgruppide huve. Balti-Ameerika Partnerlusprogrammi käesolev konkurss mitmeaastasteks tegevus- ja arendustoetusteks ongi suunatud kodanikuühenduste tegevussuutlikkuse ning elujõulisuse suurendamiseks. Konkursi eesmärgiks on: – tõsta eestkosteühenduste teostussuutlikkust; – võimaldada valitud ühendustel grandiperioodi jooksul keskenduda teadlikult ning süsteemselt oma organisatsioonilise ning…

Continue reading

Nõuandev kogu ja büroo

BAPP-i tegevust koordineerib kohalik nõuandev kogu. Kõik BAPPi nõuandva kogu otsused kuuluvad kinnitamisele Avatud Eesti Fondi nõukogu poolt. BAPP-i nõuandev kogu: Heli Aru, Haridus- ja Teadusministeerium, nõunik (haridus ja tööturg Mikko Lagerspetz, Eesti Humanitaarinstituudi professor Daimar Liiv, kohtunikukandidaat Ivi Proos, Eesti Panga nõukogu nõunikAnts Sild, Baltic Computer Systems nõukogu esimees Adik Levin Liia Hänni, SA…

Continue reading

Kodanikualgatuse toetusprogrammi konkurss

Balti-Ameerika Partnerlusprogrammi kodanikualgatuse toetusprogrammi eesmärk on toetada kodanikualgatuse ja rohujuure tasandi kodanikuühenduste arengut suurendades nende osalust kohaliku tasandi poliitika kujundamise ja otsuste ettevalmistamise protsessis. Konkursile oodatakse taotlusi kodanikuühendustelt (sealhulgas ka seltsingud ja sõltumatud grupid), kes soovivad teadvustada kohalikul tasandil mingit olulist inimesi kaasa haaravat või ühiskondlikult aktuaalset teemat ning loovad neile lahendusi kaasates kohalikke elanikke…

Continue reading

Konkurss mitmeaastasteks tegevus- ja arendustoetusteks

Kodanikuühiskonna edukaks toimimiseks on vajalikud tugevad kodanikuühendused, kes suudavad efektiivselt avalikku poliitikat mõjutada ning esindada ja kaitsta oma sihtgruppide huve. Balti-Ameerika Partnerlusprogrammi käesolev konkurss mitmeaastasteks tegevus- ja arendustoetusteks ongi suunatud kodanikuühenduste tegevussuutlikkuse ning elujõulisuse suurendamiseks. Konkursi eesmärgiks on: – tõsta eestkosteühenduste teostussuutlikkust; – võimaldada valitud ühendustel grandiperioodi jooksul keskenduda teadlikult ning süsteemselt oma organisatsioonilise ning…

Continue reading

Kohaliku arengu fondid

Kodanikuosaluse ja kohaliku tasandi filantroopia pilootprojekti eesmärgiks on tuua kokku kodanikud, kohalikud omavalitsused ja kohalike äriringkondade esindajad, et määratleda kohalikud probleemid ja leida kohapealsed ressursid nende probleemidega tegelemiseks. Projekti eesmärgiks on luua kodanikualgatuse ja esmatasandi filantroopia koolitusmoodulid ning tekitada kõigis Balti riikides kohaliku arengu sihtasutuste (ingl. k. community foundation) elujõuline baas. Eestis viiakse projekti läbi…

Continue reading